27 November 2003
shlonak ya zelemay?
26 November 2003
testing one two
20 November 2003
shlonak ya'gora?!

hello
Just checking it out.